C:\Fportal\HuongTra\binhtien.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Kế hoạch công tác kiểm tra trên lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2018
Ngày cập nhật 06/03/2018

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thị xã ngày càng hiệu quả, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; Ngày 12 tháng 2 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành và các địa phương về công tác quản lý tài nguyên và môi trường;

- Kịp thời chấn chỉnh, lập lại trật tự kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường,

- Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời tham mưu xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật nhà nước về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Thành phần tham gia đoàn kiểm tra liên ngành phải đảm bảo về số lượng và chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. Nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra

2.1.1. Nội dung kiểm tra:

- Tiếp tục kiểm tra việc giao đất trái thẩm quyền ở các phường, xã;

- Kiểm tra tình hình kê khai đăng ký, cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thực hiện đăng ký quản lý sử dụng đất do UBND xã quản lý;

- Kiểm tra các vi phạm trong sử dụng đất nông nghiệp;

- Kiểm tra đối với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

2.1.2. Đối tượng kiểm tra:

- Việc giao đất trái thẩm quyền: Tiếp tục kiểm tra 3 phường:  Hương Chữ, Hương An, Hương Văn và 13 xã phường còn lại;

- Việc kê khai đăng ký, cấp giấy, cấp đổi Giấy chứng nhận; các vi phạm trong sử dụng đất nông nghiệp: Kiểm tra tại 4 phường xã: Hương Hồ, Bình Điền, Bình Thành, Hương Phong.

- Đối với việc kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường:

+ Kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về việc lập, đăng ký Kế hoạch BVMT và việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện về môi trường trên địa bàn phường Tứ Hạ và xã Hương Vinh.

+ Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn thị xã.

- Đối với các phường xã không thuộc đối tượng kiểm tra, thực hiện báo cáo theo mẩu đề cương, gửi qua phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo thị xã.

2.1.3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu từ Qúy I đến Quý IV năm 2018.

Thu Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 8