C:\Fportal\HuongTra\binhtien.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 31/05/2018

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 1004/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 với những nội dung sau:

*  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội về công tác gia đình và việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia với những nội dung cụ thể, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tâm lý, phong tục tập quán và nguyện vọng của người dân từng vùng, dân tộc khác nhau.

* NỘI DUNG

1. Tổ chức thông tin tuyên truyền

a) Tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình theo chủ đề: "Gia đình: nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình".

Thời gian: Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2018.

b) Tuyên truyền về Ngày gia đình Việt Nam

- Chủ đề: “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

- Các thông điệp truyền thông:

+ Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

+ Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.

+ Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

+ Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

+ Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội lành mạnh.

+ Hạnh phúc Gia đình là Yêu thương và Chia sẻ.

2) Các hoạt động

- Tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa gắn với đánh giá 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

- Hội thi, Tọa đàm kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tham gia Hội thi Gia đình Hạnh phúc cấp tỉnh.

- Thời gian từ ngày 24 đến ngày 30/6/2018.

* KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 sử dụng trong nguồn ngân sách đã được cấp, đồng thời huy động từ các nguồn xẫ hội hóa hợp pháp khác.

*TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã tham mưu Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu và tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia định, theo dõi đôn đốc việc tổ chức Hội nghị cấp xã, phường, tổng hợp số liệu và thông tin các gia đình tham dự Hội nghị cấp thị xã và đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân trong thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Tuyên truyền, cổ động trực quan các thông điệp hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam. Phối hợp với Đài Truyền thanh thị xã tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Chọn 01 gia đình Tham gia Hội thi Gia đình Hạnh phúc cấp tỉnh.

2. Đài Truyền thanh thị xã tăng cường thời lượng phản ánh các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam; tăng cường thời lượng Chuyên đề “Giáo dục đạo đức lối sống gia đình”. Chú trọng các phóng sự, bài viết về phòng, chống bạo lực gia đình và gia đình tiêu biểu tại các địa phương.

3. Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu và cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình. Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng chống bạo lực gia đình vào tháng hành động vì trẻ em.

5. Đề nghị MTTQVN, các đoàn thể (nhất là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ)

Phối hợp lồng ghép các nội dung của Chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ vào các hoạt động của các ban, ngành đoàn thể.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên về Ngày Gia đình và Tháng hành động PCBLGĐ.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; triển khai tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thị xã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ; tiếp tục xây dựng và duy trì hệ thống địa chỉ tin cậy tại cộng đồng

6. UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo các, thôn, tổ dân phố bình chọn các Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, bình xét cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng chống bạo lực gia đình. Bố trí ngân sách để đảm bảo cho hội nghị cấp xã, phường theo quy định hiện hành.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình qua hệ thống đài truyền thanh, áp phích, panô, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường, trung tâm, trường học, địa điểm công cộng.

Phát động tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” đối với toàn thể các hộ gia đình trên địa bàn trong khung giờ từ 17h00 đến 19h00 ngày 28 tháng 6 năm 2018 (Tùy vào điều kiện của từng gia đình, cơ quan, đơn vị để tổ chức phù hợp).

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 8