Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
473 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
03/QÐ-UBND10/04/210410/04/2104xQuyÕt ®Þnh VÒ viÖc khen th­ëng tËp thÓ vµ c¸c c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong C«ng t¸c b¶o vÖ rõng vµ phßng chèng chõa ch¸y rõng n¨m 2013
S?: 04-KH/HND05/07/202405/07/2024xKẾ HOẠCH Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VIII), nhiệm kỳ 2023-2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 202/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
427/BC-UBND06/06/202406/06/2024xBáo cáo về việc 05 năm thực hiện Quyết ddinhjsoos 14/QĐ-TTg của Thủ Tướng chính phủ
429/KH-UBND06/06/202406/06/2024xKế hoạch về việc thực hiện điều tra khảo sát theo dõi tình hình thi hành Pháp Luật trong lĩnh vực lao động việc làm năm 2024
426/BC-UBND06/06/202406/06/2024xBáo cáo mô hình PB,GDPL năm 2024
102/QÐ-UBND22/05/202422/05/2024xPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Trường mầm non Hồng Tiến, hạng mục: Sân, cổng, tường rào
103/QÐ-UBND22/05/202422/05/2024xVề việc phê duyệt nhiệm vụ Khảo sát - Thiết kế xây dựng công trình: Trường mầm non Hồng Tiến, hạng mục: Sân, cổng, tường rào
104/QÐ-UBND22/05/202422/05/2024xPhê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 01: Khảo sát - Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường mầm non Hồng Tiến, hạng mục: Sân, cổng, tường rào
101/QÐ-UBND22/05/202422/05/2024xVề việc thành lập Ban quản lý xây dựng công trình: Trường mầm non Hồng Tiến, hạng mục: Sân, cổng, tường rào
329/KH-UBND08/05/202408/05/2024xkế hoạch tổ chức tập huấn chăn nuôi bò sinh sản
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 1.941