Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
430 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
03/QÐ-UBND10/04/210410/04/2104xQuyÕt ®Þnh VÒ viÖc khen th­ëng tËp thÓ vµ c¸c c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong C«ng t¸c b¶o vÖ rõng vµ phßng chèng chõa ch¸y rõng n¨m 2013
611 /UBND-ÐCXD27/09/202327/09/2023xTăng cường công tác quản lý cây xanh, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
145/QÐ-UBND04/08/202304/08/2023xPhê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa UBND xã Bình Tiến
800/QÐ-UBND30/06/202330/06/2023xQuy định Quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Tiến đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
200/VHTT19/06/202319/06/2023xV/v tăng cƣờng công tác tuyên truyền cảnh báo, phòng, tránh tai nạn, thƣơng tích đuối nƣớc, dông, lốc, sét, lũ quét đối với ngƣời dân và trẻ em trên địa bàn thị xã
121/QÐ-UBND06/06/202306/06/2023xVề phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỷ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa UBND xã Bình Tiến
109/QÐ-UBND30/05/202330/05/2023xVề phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, sửa chữa UBND xã Bình Tiến
488/QÐ-UBND15/05/202315/05/2023xVề việc phê duyệt chủ rương đầu tư công trình Cải tạo, sửa chữa sân Trường Tiểu học Bình Điền
491/QÐ-UBND15/05/202315/05/2023xVề việc phê duyệt chủ rương đầu tư công trình Cải tạo sân, tường rào Trường Tiểu học Hồng Tiến
11/QÐ-UBND11/01/202311/01/2023xQuyết định ban hành kế hoạch CCHC năm 2023
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 2